Privacyverklaring

1. Introductie

1.1. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over hoe en waarom wij uw verzamelde persoonsgegevens verwerken via de website www.shoppinghognoul.be en wat uw rechten zijn op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) en andere lokale wetten inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens (samen de “Toepasselijke Wetten”).

1.2. Deze Privacyverklaring bevat bepaalde gedefinieerde termen. Indien niet gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben dergelijke termen de betekenis die daaraan wordt gegeven door de Toepasselijke Wetgeving.

1.3 SComm Redevco Belgium, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, Passport Building 1930 Zaventem, Belgium, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0478.098.845 (hierna “Redevco” of “we”) bepalen hoe en voor welke doeleinden uw Persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Als zodanig is Redevco de Gegevensbeheerder van uw persoonsgegevens, zoals uitgelegd in deze Privacyverklaring.

2. Verwerking van de Persoonsgegevens

2.1. Wanneer u deze website raadpleegt, verwerkt Redevco persoonsgegevens over u (“betrokkene(n)” of “u”) op de hieronder beschreven wijze.

2.2. Wij verbinden ons ertoe uw privacy en Persoonlijke Informatie te beschermen en uw rechten te respecteren. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw Gegevens verwerken, in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving.

3. Hoe en waarom verwerkt Redevco uw Persoonsgegevens?

3.1 Redevco kan uw Persoonsgegevens die via de website www.shoppinghognoul.be zijn verzameld voor verschillende doeleinden verwerken. Hieronder beschrijven wij voor elk doel het soort activiteiten dat wij uitvoeren, de categorieën van betrokkenen waarop deze verwerking betrekking heeft, de categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken, en de toepasselijke rechtsgrondslag.

Met u gecommuniceerd

– Soort activiteit : Contactformulier & Nieuwsbrief
– Categorieeën persoonsgegevens : Identificatiegegevens & Contactgegevens
– Rechtsgrondslag : Gewettigd belang & Toestemming

Marketing

– Soort activiteit : Marketing- en promotieactiviteiten
– Categorieeën persoonsgegevens : Identificatiegegevens, Contactgegevens & Marketinggegevens
– Rechtsgrondslag : Toestemming of rechtmatig belang

4. Uw gegevens delen

4.1. Redevco beperkt de toegang tot uw gegevens tot werknemers en personen die onder haar gezag handelen, uitsluitend wanneer dat noodzakelijk is. Deze personen moeten steeds ons privacybeleid respecteren en onze instructies opvolgen.

4.2 Elke persoon die toegang heeft tot uw persoonsgegevens en die handelt onder ons gezag, zal uw gegevens verwerken in overeenstemming met de instructies die wij hem hebben gegeven en heeft zich ertoe verbonden ons privacybeleid na te leven.

4.3. Redevco kan een beroep doen op externe contractanten om uw Persoonsgegevens te verwerken, zoals bedrijven die gespecialiseerd zijn in IT-ondersteuning, e-maildiensten en marketing.

4.4. Redevco werkt alleen samen met betrouwbare onderaannemers die voldoende garanties bieden op het gebied van veiligheid, transparantie en naleving, met name van de Toepasselijke Wetgeving.

5. Gegevensbewaring

5.1. Redevco bewaart uw gegevens alleen voor zover wij deze nodig hebben, in overeenstemming met de verplichte voorschriften en de bepalingen van ons beleid inzake gegevensbewaring. Zodra wij uw persoonsgegevens niet langer behoeven te bewaren, zullen wij uw gegevens wissen of anonimiseren.

6. Wij respecteren uw rechten

6.1. Redevco zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen verlies of openbaarmaking, niet-geautoriseerd gebruik, wijziging of vernietiging.

6.2. Onder de Toepasselijke Wetgeving heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren, waaronder:

– het recht om te worden geïnformeerd over en toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens;
– het recht om bepaalde Persoonsgegevens te rectificeren of te wissen;
– het recht om bepaalde verwerkingen te beperken of er bezwaar tegen te maken;
– het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens;
– het recht om de toestemming in te trekken, wanneer de verwerking op toestemming is gebaseerd.

6.3. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

6.4. Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en misbruik te voorkomen, zullen wij u, voordat wij op uw verzoek ingaan, vragen ons een aanvaardbaar bewijs van uw identiteit te verstrekken en zullen wij de rechtmatigheid van uw verzoek controleren en nagaan of aan alle voorwaarden is voldaan.

6.5. Bovendien hebt u, als u reden hebt om aan te nemen dat de verwerking van uw Persoonsgegevens door Redevco in strijd is met de Toepasselijke Wetgeving, te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit bereiken via het volgend webadres: www.dataprotectionauthority.be.

7. Contact met ons opnemen

7.1. Als u vragen of zorgen hebt over de manier waarop wij uw gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze compliance officer: grc@redevco.com

7.2. Wij zullen ons uiterste best doen om een snelle en toereikende oplossing te vinden voor uw eventuele problemen.


Huidige versie is in voege getreden op 4 augustus 2021. © 2021 SComm Redevco Belgium. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.