Wettelijke vermeldingen

1. Toepassing

1.1. Door op deze website te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

2. Redevco

2.1. Huidige website ‘www.shoppinghognoul.be’ wordt uitgebaat door SComm Redevco Belgium, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, Passport Building 1930 Zaventem, Belgium, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0478.098.845 (hierna “Redevco”).

3. Toegang

3.1. Huidige website kan geraadpleegd worden door recente computers waarop courante software geïnstalleerd is (browser, operating system, enz.). Redevco waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) huidige website niet kunt raadplegen en/of gebruiken.

3.2. Huidige website wordt enkel ter informatieve doeleinden aangeboden. U verkrijgt enkel het recht om deze website en zijn inhoud ten persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik van deze website is strikt verboden.

3.3. Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst. Het is tevens strikt verboden huidige website te wijzigen, aan te passen, er zaken aan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook.

3.4. U verbindt zich er in het algemeen toe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van huidige website op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. Algemeen. Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de source code, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek en alle andere onderdelen van huidige website zijn en blijven uitsluitend eigendom van Redevco of diens leveranciers en/of derde partners en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze website te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

4.2. Buiten de informatieve toegang tot de website zoals hierboven beschreven, verleent Redevco u geen andere voorrechten of rechten met betrekking tot deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, mededeling, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie en/of aanpassing onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of enig onderdeel van deze website in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.

4.3. Merken. De merken, logo’s en dienstmerken (gezamenlijk aangeduid als de “Merken”) die op de website zijn weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde Merken van Redevco of van andere houders van Merken. U erkent dat de Merken gebruikt en weergegeven op deze website uitsluitend eigendom zijn en blijven van de betreffende houder(s) van de Merken.
Ieder gebruik van de Merken is onderworpen aan de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de betreffende houder(s) van de Merk(en). Elk gebruik van de Merken, anders dan bepaald in deze privacyverklaring, is ten strengste verboden.

4.4. Afbeeldingen. Met betrekking tot afbeeldingen van personen of locaties op de website beschikt Redevco steeds ofwel over de eigendom, ofwel over de toestemming van de betrokkenen, ofwel kan het zich beroepen op een andere rechtsgrond voor het gebruik ervan op deze website. Het gebruik van de afbeeldingen waarvan Redevco de eigendom of het intellectueel eigendomsrecht bezit, door de gebruiker is ten strengste verboden.

4.5. U aanvaardt dat alle communicatie en al het materiaal dat u via e-mail of op enige andere wijze verzendt naar en/of plaatst op deze website (m.i.v. data, vragen, commentaar, suggesties enz.,) als niet-vertrouwelijke informatie wordt behandeld en geen voorwerp mag uitmaken van enig intellectueel eigendomsrecht.
Redevco is m.a.w. gerechtigd deze communicatie of dit materiaal te gebruiken voor zover zij niet het voorwerp uitmaken van enig intellectueel eigendomsrecht. Verder staat het Redevco vrij om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die vervat zijn in enige communicatie of enig materiaal dat u naar de website stuurt, te gebruiken voor zover zij niet het voorwerp uitmaken van enig intellectueel eigendomsrecht.

4.6. Redevco draagt zorg voor de intellectuele eigendomsrechten van derde partijen. Redevco heeft dan ook, naar best vermogen, de benodigde toestemming van de rechthebbenden op de bestanden van welke aard ook (teksten, foto’s, muziek, afbeeldingen, enz.) bekomen of kan zich ter zake voor het gebruik ervan desgevallend beroepen op een andere rechtsgrond. Neem contact met ons op als u vindt dat u zonder uw toestemming rechten heeft op een bestand op de website, zodat wij een oplossing kunnen vinden.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Algemeen. De raadpleging en het gebruik, van welke aard ook en met welke technische middelen dan ook, van huidige website gebeurt steeds op uw eigen verantwoordelijkheid. In geen enkel geval kan Redevco, noch de aan haar verbonden ondernemingen, noch hun respectievelijke personeelsleden, zaakvoerders, mandatarissen, aangestelden, etc. aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door deze laatsten mogelijks geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, volgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke andere mogelijke schade.

5.2. Toegankelijkheid. Redevco zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze website op iedere ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. Redevco heeft echter op ieder ogenblik het recht deze website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande melding. Redevco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) huidige website.

5.3. Gegevens. Redevco zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van deze website volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en Redevco kan dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven. Alle gegevens en documenten op deze website worden u aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties. Redevco kan dan ook geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van huidige website. Redevco kan tevens geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op huidige website.

5.4. Links. Indien huidige website links naar andere websites bevat, staan die websites niet onder controle van Redevco. In het algemeen vormt of impliceert de vermelding op de website van enige link naar een andere website, of enige referentie naar enig product of enige dienst door de handelsnaam, het merk, de fabrikant, of anderszins, geen goedkeuring of aanbeveling door Redevco. Redevco is ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, inhoud, veiligheid noch het privacybeleid van dergelijke websites. Redevco gaat tenslotte ook niet na of de inhoud van deze websites wijzigt. Het komt dan ook aan u toe om zelf te bepalen of het geschikt is dat u die websites bezoekt. Redevco kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe websites waarnaar verwezen wordt, noch voor enig nadelig gevolg dat uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die websites kan voortvloeien.

5.5. Malware. Hoewel Redevco zijn beste middelen inzet om huidige website bug-, virus-, trojan horse-, spyware- en andere malwarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. Redevco kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. Redevco raadt u ten zeerste aan om steeds zelf de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen op huidige website wordt u uitgenodigd om dit te melden op het adres aangeduid onder punt 10.5 hierna, zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

5.6. U verbindt zich ertoe om Redevco (m.i.v. haar zaakvoerders, werknemers, derde partners, enz.) schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle verliezen, onkosten, schade en kosten, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, voortvloeiend uit of gelinkt aan elke door u begane overtreding van deze privacyverklaring en/of ieder ander onrechtmatig gebruik van de website.

6. Gedragsregels

6.1. Het is verboden om onwettig, bedreigend, obsceen, pornografisch, xenofobe en/of enig ander illegaal en/of onrechtmatig materiaal op de website te plaatsen of door te zenden.

6.2. U verbindt zich ertoe om andere gebruikers van de website niet te spammen noch op enige andere wijze lastig te vallen voor om het even welke reden.

6.3. Indien u ergens onwettige, ongeoorloofde en/of onrechtmatige meldingen en/of materiaal vindt op de website, gelieve ons dit te melden zodat wij kunnen nagaan welke acties er desgevallend genomen moeten worden.

7. Divers

7.1. Hyperlinks. Hyperlinken en/of deeplinken naar huidige website is pas toegelaten na daartoe de schriftelijke toestemming van Redevco bekomen te hebben. In ieder geval dient, nadat u de toestemming bekomen heeft, iedere link steeds naar de homepage van huidige website te verwijzen.

7.2. Spam. Redevco verstuurt geen spam. Indien u een e-mail, dan wel een nieuwsbrief van Redevco ontvangt, dan sluit deze aan op uw vraag of verzoek. Zo u alsnog ongewenst e-mails vanwege Redevco ontvangt, kan u dat melden op het adres vermeld in artikel 10.5 en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen e-mails meer ontvangt.

7.3. Advertenties. Advertenties op deze website zijn vaak het werk van derden. Redevco kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de wettelijkheid, de juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de door derde partijen op deze website gepubliceerde advertenties.

7.4. Wedstrijden. Indien op de website een wedstrijd wordt voorzien, is deze steeds onderworpen aan het desbetreffend wedstrijdreglement, dat u bij de wedstrijd kunt terugvinden. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen huidige privacyverklaring en het wedstrijdreglement, heeft de laatste voorrang voor de betrokken wedstrijd.

7.5. Promotie of andere informatie. Indien op de website promotie of andere informatie wordt aangeboden door de verschillende retailers, zijn deze steeds onderworpen aan de specifieke voorwaarden van de betreffende retailer. U kan zich tot de betrokken retailer wenden teneinde de specifieke voorwaarden te bekomen.
Indien op de website een promotie aangeboden wordt door Redevco, is deze onderworpen aan de specifieke voorwaarden die bij die promotie vermeld worden. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen huidige privacyverklaring en de voorwaarden voor die promotie, hebben die laatste voorwaarden voorrang met betrekking tot de betrokken promotie.
Redevco is in geen geval aansprakelijk voor gebeurlijke typ- en/of rekenfouten in de betrokken promoties, die ten allen tijde door Redevco kunnen verbeterd worden.

8. Slotbepalingen

8.1. Ongeldigheid. De nietigverklaring van één of meerdere bepalingen van deze privacyverklaring tast in generlei opzicht de geldigheid van de andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze privacyverklaring als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze privacyverklaring als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal Redevco deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

8.2. Bevoegde rechtbank. Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Brussel.

8.3. Toepasselijk recht. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

8.4. Disclaimer. Deze disclaimer kan, zonder voorafgaande melding, aangepast worden in functie van o.m. wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of er – en in voorkomend geval welke – wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op de website kenbaar worden gemaakt .